ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Covere444
 • 1717418134963
 • Ofeof254
 • การส่งเสิรมสหกรณ์การเกษตรที่ไม่มีอุปกรณ์การตลาด สามารถดำเนินธุรกิจรวบรวมได้ประสบผลสำเร็จ
 • Kickoff 16May671
 • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบายปี 2567
 • 132 สัญลักษณ์
 • Pirunrajbanner F7c23e1c7ec0bb448bc5a3cc67ed9d2d 1
 • สำรวจความพึงพอใจ
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
 • Banner ITA
 • StickerMotto
 • ต้อนรับ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เขตตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัดตาก

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบายปี 2567
  • 6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสหกรณ์
  • นโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ
  • วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก พ.ศ. 2566
  • ค่านิยม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตร
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชี
  665

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1
  แผนพัฒนาสหกรณ์ 5 ปี
  ระบบงานกรม
  รายงานประจำปี
  Layer 4
  KM
  สารบรรณ
  14
  Layer12
  18
  Layer 5
  Ee16
  15
  Layer 6
  Layer 7
  Layer 8
  Layer9
  Feeefrf
  Layer10
  17
  งบทดลอง
  ระบบจองห้องประชุมทางไกล Web Conference & ZOOM icon
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  25
  Pirunrajbanner
  Fggee